HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

THỐNG KÊ

Từ Ngày
Đến Ngày
Tìm kiếm
Tổng số vi phạm 0
Tổng số vượt đèn đỏ: 0
Tổng số lấn làn: 0
Tổng số xe máy vi phạm 0
Tổng số vượt đèn đỏ: 0
Tổng số lấn làn: 0
Tổng số ô tô vi phạm 0
Tổng số vượt đèn đỏ: 0
Tổng số lấn làn: 0
STT Tên camera Địa chỉ Số lượng vi phạm Số lần lấn làn (Ô tô) Số lần vượt đèn đỏ (Ô tô) Số lần lấn làn (Xe máy) Số lần vượt đèn đỏ (Xe máy)
STT Tên camera Tuyến đường Số lượng vi phạm Ô tô Xe máy
Số lần lấn làn Số lần vượt đèn đỏ Số lần lấn làn Số lần vượt đèn đỏ